Kazakov Dmitriy: progress on Grapevine

Gymkhana GP 2022: stage 3

Kazakov Dmitriy: progress on the figure "Grapevine"

Date

Motorcycle

Time

Rating

03.10.2019 Suzuki VS 400 Intruder 00:48.13 145.5%